Obama's Twitter Townhall, AP To Open N. Korea Bureau, N. Korea To Open Photo Exhibit In NYC